ABOUT US
副标题
 
JG Company
副标题

JG Electrical Tech ตั้งอยู่ที่ Dongying China เป็นโรงงานมืออาชีพของหม้อแปลงไฟฟ้าและสถานีย่อยหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 และมีประสบการณ์ยาวนานหลายปีในอุตสาหกรรมหม้อแปลงเช่นหม้อแปลงไฟฟ้าน้ำมันหม้อแปลงแห้งและหม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษ

 
JG Qualifications
副标题